เอกสารทางวิชาการ

:: หน้า 3 :: หน้า 4 :: :: หน้า 5 :: :: หน้าหลัก ::

ปก
คู่มืองานทะเบียน Final

ตัวอย่างข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA การอ่าน

ตัวอย่างข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA และ TIMSS วิทยาศาสตร์
ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ PISA 2012
ปัจจัยที่ทำให้ระบบโรงเรียนประสบความสำเร็จ ข้อมูลพื้นฐานจากโครงการ PISA 2012