ประเภทวิชาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว


สาขาวิชา
หน้า
1
สาขาวิชาการตลาด สาขางานการขาย (ปวช. และ ปวส.)
6
สาขาวิชาการเลขานุการ สาขางานการเลขานุการ (ปวช. และ ปวส.)
12
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช. และ ปวส.)
22
สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล (ปวช. และ ปวส.)
32
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขางานภาษาต่างประเทศ (ปวช. และ ปวส.)
35
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (ปวส.)
49
สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (ปวส.)
56
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ปวส.)
59
สาขาวิชาธุรกิจประกันภัย (ปวส.)
64
สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (ปวส.)
67
สาขาวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์ (ปวส.)
71
กรอบมาตรฐานครูผู้สอน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ
77
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ สาขางานการโรงแรม (ปวช. และ ปวส.)

99
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว (ปวช. และ ปวส.)
117
กรอบมาตรฐานครูผู้สอน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
121
ภาคผนวก