ประเภทวิชาคหกรรม


สาขาวิชา
หน้า
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย (ปวช. และ ปวส.)
1
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวช. และ ปวส.)
32
สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร (ปวส.)
57
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ปวช.)
65
สาขาวิชาเสริมสวย (ปวช.)
79
กรอบมาตรฐานครูผู้สอน ประเภทวิชาคหกรรม
89
ภาคผนวก