ประเภทวิชาศิลปกรรม


สาขาวิชา
หน้า
1
สาขาวิชาการออกแบบ
26
สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม
58
สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา (ปวช. และ ปวส.)
97
สาขาวิชาโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ (ปวช. และ ปวส.)
112
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ (ปวช. และ ปวส.)
121
สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม
132
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (ปวช. และ ปวส.)
150
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง
164
สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี
169
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี (ปวส.)
188
สาขาวิชาการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ (ปวส.)
203
สาขาวิชาเทคนิคการทำต้นแบบและการหล่อเครื่องประดับอัญมณี (ปวส.)
208
สาขาวิชาช่างทองหลวง
225
กรอบมาตรฐานผู้สอน ประเภทวิชาศิลปกรรม
239
ภาคผนวก