ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (พ.ศ.2546)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานช่างเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานพืชศาสตร์
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานสัตวศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร
   
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขางานการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
สาขาวิชาเกษตรอุดสาหกรรม สาขางานเทคโนโลยีปาล์มน้ำมัน
สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขางานเทคโนโลยีข้าว
สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขางานเทคโนโลยีมันสำปะหลัง
สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขางานเทคโนโลยียางพารา
สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขางานเทคโนโลยีอ้อย
สาขาวิชาช่างกลการเกษตร สาขางานช่างกลการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สาขางานเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขางานธุรกิจเกษตรและสหกรณ์
สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขางานแปรรูปสัตว์น้ำ
สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขางานพืชไร่
สาขาวิชาเทคโนโลยีสมุนไพร สาขางานเทคโนโลยีสมุนไพร
สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขางานพืชสวน
สาขาวิชาประมง สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, สาขางานวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสาขางาน
ธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สาขาวิชาภูมิทัศน์ สาขางานเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิชาสัตวรักษ์ สาขางานสัตวรักษ์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขางานการจัดการผลิตสัตว์ / อาหารสัตว
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขางานผลิตภัณฑ์พืช
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขางานผลิตภัณฑ์สัตว์