ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (เพิ่มเติม)  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

 

มาตรฐานครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และบุคลากร
กลุ่มมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ